HVH – Upplevelse & Utvecklingsprogram

HVH upplevelse & utvecklingsprogram består av tre delar med totalt 9 block a 3 timmar. Del 1 Mer info, Del 2 Mer info Del 3 Mer info 

Ledare Teresa M Rask 

Teresa är civilekonom, inspiratör och  hälsorådsgivare. Hon har drivit eget företag sedan 1991 inom olika branscher. Hon har erfarenhet av projektledning, personal- och produktutveckling och ledarskap. Teresa har skrivit boken "Livet är enkelt att leva" och utvecklat HVH metod. Metoden består av olika verktyg och träningsprogram som kan användas i vardagen för att öka individens självkänsla, välmående och framåtanda. Hon är ambassadör för kvinnliga företagare.

Bakgrund och behov

I dag är det många som har tappat tron på framtiden, mår dåligt och det är få företag som startas. Och de flesta företag som finns är små och många kämpar för att kunna överleva. Samtidig finns det stor potential bland annat bland kvinnor och utlandsfödda som inte utnyttjas.

Sverige behöver ha fler välmående människor och nya företagare. För att fler människor ska vilja starta egna företag behöver vi satsa i större utsträckning på att förstärka individens självkänsla, styrka och tro på framtiden.

Satsningen på HVH- upplevelse & utvecklingsprogram förstärker deltagarens mentala,  känslomässiga/realistiska* och fysiska styrka. *Realistisk styrka betyder här att individen ska kunna nyttja olika faktorer som påverkar människans beslut och beteende, så som känslor, tankar och olika stimuli, på ett medvetet sätt i stället för att styras av dem. Detta kommer att ge bra beslut, rationella beteenden, bättre resultat och i förlängningen välmående människor och lönsamma företag.

Sammanfattning                                                                

HVH- upplevelse & utvecklingsprogram möjliggör för deltagaren att öka sin mentala,  känslomässiga/ realistiska och fysiska handlingskraft och styrka.

HVH- program hjälper deltagaren att hitta koden till att förändra olika beteendemönster, öka förmågan att fatta bra beslut och skapa goda individuella resultat samt företagets resultat. Hela program stimulerar kreativitet och nya gynnsamma beteenden. Under programmets gång får alla deltagare enkla och användbara verktyg till personlig utveckling och i förlängningen till företagsutveckling. Deltagarna får också individuellt anpassade nycklar som stimulerar utveckling och tillgodoser olika behov. HVH- upplevelse & utvecklingsprogram åskådliggör olika tillämpningsområden för dessa verktyg och ger många tillfällen till att använda dessa verktyg och nycklar i vardagen för att skapa gynnsammare vanor och bättre resultat. I programmet ingår ett informationssystem som hjälper användaren att göra utvärdering av egna upplevelser och resultat. Hela programmet stimulerar deltagarna till att utmana sig själva och lära sig använda sina förmågor på mer medvetet, kreativt och enkelt sätt.

Detta förstärker individens självkänsla, trygghet och tro på framtiden samt ökar drivkraft att utvecklas på den personliga och affärsmässiga nivån. 

Genomförande

Del 1 Upplev och utveckla din mentala styrka är uppdelad på 3 block á 3 timmar Mer info

Nyckelord är uppmärksamhet, information och hjärna

Del 2 Upplev och utveckla din känslomässiga/realistisk styrka är uppdelad på 3 block á 3 timmar Mer info

Nyckelord är upplevelse, information och visdom

Del 3 Upplev och utveckla din fysiska styrka är uppdelad på 3 block á 3 timmar Mer info

Nyckelord är uppskattning, information och hjärta

Alla delar kommer att innehålla interaktiva föreläsningar, gruppövningar och coachning.  Deltagarna ska inspireras till nytänkande, ifrågasättande av attityder samt få ny kunskap och nya insikter. Individuell rådgivning och coachning kommer att anknyta till varje deltagares behov.                                                                                

Arbetssätt:                                                                                                       

Start - interaktiva föreläsningar 

Process - gruppövningar och coachning                                                                                            

Målgång - målsättning och uppgifter

Uppföljning och resultatspridning

En utvärdering av deltagarnas upplevelser och resultat ingår i programmet.

Under hela utbildningsperioden kommer vi att stimulera deltagarna till erfarenhets- utbyte inom gruppen. Spridning av resultatet sker via våra samarbetspartners och via etablerade kontakter med kvinnliga nätverk.